70
УДК 341.63
ББК 67.412.2
М 58

Міжнародний комерційний арбітраж / Білоусов ІО. В., Конащук В. М., Коссак В. М. таін.; підред. У. Гелльманна. В. М. Коссака.—Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2015. — 204 с.

У навчальному посібнику висвітлюється комплекс питань, пов’язаних з розглядом і вирішенням спорів у міжнародному комерційному арбітражі. На основі сучасних вітчизняних та зарубіжних джерел окреслюється правова природа та місце міжнародного комерційного арбітражу в системі механізмів вирішення спорів, компетенція арбітражу та статус арбітра, джерела правового регулювання арбітражного розгляду, питання змісту та форми арбітражної угоди, процесуальні та матеріальні передумови розгляду і вирішення спорів у порядку арбітражу та механізм арбітражного розгляду, арбітражні витрати та збори, а також питання визнання іноземних арбітражних рішень та приведення їх до виконання.
Розрахований на студентів юридичних спеціальностей, аспірантів, науковців та усіх, хто цікавиться проблемами вирішення спорів у порядку міжнародного комерційного арбітражу.
60
УДК 343.1(477)
ББК 67.411(4Укр)
А 58

Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні / Волкотруб С. Г., Крушинський С. А., Луцик В. В. та ін. ; під ред. У. Гелльманна, В. В. Луцика. — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. — 204 с.

У навчальному посібнику розглядається сучасний стан альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів, їх співвідношення з відновним правосуддям. У посібнику охарактеризовано поняття і ґенезу альтернативного вирішення кримінально-правових конфліктів в Україні, досліджено процесуальні передумови застосування альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів. Значна увага присвячена аналізу типових моделей альтернативних способів вирішення кримінально-правових конфліктів у зарубіжних державах. В окремих розділах посібника досліджено конкретні альтернативні способи вирішення кримінально-правових конфліктів.
Посібник буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, а також для працівників правоохоронних органів та суду.
50
УДК 349.2(477)
ББК 67.405 (4Укр)
А 58

Альтернативні способи вирішення трудових спорів / Бурак В. Я., Кулачок-Тітова JI. В., Пилипенко П. Д., Чудик-Білоусова Н. І. ; під ред. У. Гелльманна, П. Д. Пипипенка. — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. — 172 с.

У навчальному посібнику висвітлюється комплекс питань, пов’язаних альтернативними способами вирішення трудових спорів, розкривається поняття, види та причини виникнення трудових спорів, визначаються переваги та недоліки різних способів їхнього вирішення. Присвячується детальна увага вирішенню індивідуальних трудових спорів у досудовий та позасудовий способи, а також альтернативне вирішення колективних трудових спорів за допомогою примирних процедур, арбітражу та посередництва.
Розрахований на студентів юридичних спеціальностей, аспірантів, науковців та усіх, хто цікавиться проблемами альтернативного вирішення спорів взагалі та трудових спорів зокрема.
40
УДК 349.4(477)+349.6(477)
ББК 67.407 (4Укр)
В 92

Вирішення спорів у сфері природокористування / Вісьтак М. Я., Жолнович О. І., Кагановська Т. Є. та ін. ; під ред. У. Гелльманна, К. П. Пейчева. — Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. — 152 с.

У навчальному посібнику висвітлюються та аналізуються питання, пов’язанні із вирішенням спорів з метою охорони життя і здоров’я людей, захисту їх екологічних прав і свобод, раціонального природокористування та забезпечення якості оточуючого природного середовища. Вивчаються питання вирішення спорів у сфері природокористування як інституту природоресурсного права; механізму вирішення цих спорів у позасудовому порядку та вирішення спорів у судовому порядку, розгляду і вирішення спорів щодо окремих природних ресурсів: земельних, водних, надр та корисних копалин, рослинного світу та лісів тваринного світу, природно-заповідного фонду.
Посібник рекомендується для магістрів вищих юридичних навчальних закладів, науковців і викладачів, всіх, хто цікавиться проблемами природоресурсного та екологічного права України.
30
УДК 347.74
ББК 67.404.2
М 43

Международные коммерческие сделки / Дыминская Е. Ю., Кибенко Е. Р., Кирвель И. Ю. и др. ; под ред. У. Хелльманна, С. А. Балашенко, В. И. Нагнибеды. — Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. — 524 с.

В пособии системно анализируются сделки международной купли-продажи, поставки, подряда, агентские и дистрибьюторские соглашения, а также соглашения, связанные с инвестиционной и банковской деятельностью, отношениями на валютных и биржевых рынках, рынках корпоративных прав и прав на объекты интеллектуальной собственности, вопросы налогового регулирования международных коммерческих отношений.
Пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей, юридических учебных заведений, а также для специалистов в области гражданского, хозяйственного, финансового и налогового права, международного частного права.